تعرفه خطوط اختصاصی 3000

شماره تعرفه سفارشی تعرفه غیر سفارشی سفارش خرید مشاوره
خط 14 رقمی تماس بگیرید 25.000 تومان سفارش مشاوره
خط 13 رقمی تماس بگیرید 70.000 تومان سفارش مشاوره
خط 12 رقمی تماس بگیرید 100.000 تومان سفارش مشاوره
خط 11 رقمی تماس بگیرید 130.000 تومان سفارش مشاوره
خط 10 رقمی تماس بگیرید 150.000 تومان سفارش مشاوره
خط 9 رقمی تماس بگیرید 220.000 تومان سفارش مشاوره
خط 8 رقمی تماس بگیرید 600.000 تومان سفارش مشاوره
خط 7 رقمی تماس بگیرید تماس بگیرید سفارش مشاوره
خط 6 رقمی تماس بگیرید تماس بگیرید سفارش مشاوره