تعرفه خطوط اختصاصی 2000

شماره تعرفه سفارشی تعرفه غیر سفارشی سفارش خرید مشاوره
خط 14 رقمی تماس بگیرید تماس بگیرید سفارش مشاوره
خط 13 رقمی تماس بگیرید تماس بگیرید سفارش مشاوره
خط 12 رقمی تماس بگیرید 250.000 تومان سفارش مشاوره
خط 11 رقمی تماس بگیرید تماس بگیرید سفارش مشاوره
خط 10 رقمی تماس بگیرید 400.000 تومان سفارش مشاوره
خط 9 رقمی تماس بگیرید 800.000 تومان سفارش مشاوره
خط 8 رقمی تماس بگیرید 12.500.000 تومان سفارش مشاوره
خط 7 رقمی تماس بگیرید 35.500.000 تومان سفارش مشاوره
خط 6 رقمی تماس بگیرید تماس بگیرید سفارش مشاوره