تعرفه خطوط اختصاصی 1000

شماره تعرفه سفارشی تعرفه غیر سفارشی سفارش خرید مشاوره
خط 14 رقمی 30.000 تومان 20.000 تومان سفارش مشاوره
خط 13 رقمی 80.000 تومان 40.000 تومان سفارش مشاوره
خط 12 رقمی 150.000 تومان 80.000 تومان سفارش مشاوره
خط 11 رقمی 350.000 تومان 150.000 تومان سفارش مشاوره
خط 10 رقمی 450.000 تومان 200.000 تومان سفارش مشاوره
خط 9 رقمی 550.000 تومان 300.000 تومان سفارش مشاوره
خط 8 رقمی 750.000 تومان 400.000 تومان سفارش مشاوره
خط 7 رقمی تماس بگیرید تماس بگیرید سفارش مشاوره
خط 6 رقمی تماس بگیرید تماس بگیرید سفارش مشاوره