سامانه پست الکترونیک

پست الکترونیک از کاربردی ترین و مفید ترین ابزارها در سازمان های نوین و خلاق امروز است. این ابزار هم نقش تسهیل کننده ارتباطات و هم نقل و انتقال سریع اطلاعات درون سازمانی را به عهده دارد و از آن جهت، نقل و انتقال اسناد و اشیاء با انواع قالب های الکترونیکی بجای سیستم سنتی پست استفاده می شود. از دیدگاه ارتباطات خارجی نیز پست الکترونیک توانسته راهکار جدیدی از ارتباطات دوطرفه با مشتری، شرکاء و همکاران تجاری شرکت ها و سازمان ها ایجاد نماید که دنیای تجاری پیچیده و رقابتی امروز که دیگر محدود به مرزهای یک محله، شهر و یا کشور نیست سخت نیازمند آن است.