کد پستی استان تهران

tehran

1 تهران منطقه 11 11111 الی 11999
2 تهران منطقه 13 13111 الی 13999
3 تهران منطقه 14 14111 الی 14999
4 تهران منطقه 15 15111 الی 15999
5 تهران منطقه 16 16111 الی 16999
6 تهران منطقه 17 17111 الی 17999
7 تهران منطقه 18 18111 الی 18999
8 تهران منطقه 19 19111 الی 19999