کد پستی استان خراسان جنوبی

khorasanjonuby

1 بيرجند 97131 الی 97481
2 درمیان 97441 الی 97471
3 سرايان 97761 الی 97891
4 سربيشه 97311 الی 97491
5 فردوس 97711 الی 97881
6 قائنات 97611 الی 97691
7 نهبندان 97511 الی 97591