کد پستی استان خراسان رضوی

khorasanrazavy

خواف 95611 الی 95691
درگز 94911 الی 94991
رشتخوار 95411 الی 95481
سبزوار 96131 الی 96591
سرخس 93811 الی 93891
فريمان 93911 الی 93991
قوچان 94711 الی 94861
كاشمر 96711 الی 96791
كلات 93711 الی 94931
گناباد 96911 الی 96991
مشهد 91331 الی 93781
نيشابور 93131 الی 93491