چگونه مي توان از وجود يا عدم وجود يك نام بر روي يك پسوند عمومي مطلع و مطمئن شد؟

با مراجعه به آدرس سايت www.atlasrayan.com مي توان از وضعيت دامنه بر روي پسوندي خاص مطلع گرديد. اما هيچگاه نمي توان اطمينان كامل از وجود يا عدم وجود آن نام حاصل نمود زيرا بانكهاي اطلاعاتي مراكز ثبت دامنه با تاخير بروز رساني مي شوند.