چه كسي مالك اصلي دامنه محسوب مي گردد؟

شخصي كه نام و مشخصات او در قسمت Registrant در فهرست دامنه ثبت گرديده مالك اصلي دامنه شناخته مي شود.اما رابط اجرايي Administrator شخصي است كه از نظر حقوقي قدرت اجرايي و تصميم گيري دامنه را بر عهده دارد. پست الكترونيكي كه در اين قسمت قرار گرفته مخاطب حقوقي كليه مكاتبات مربوط به مالكيت مجازي دامنه مربوطه مي باشد. و از اين آدرس براي نقل و انتقال دامین به ثباتهاي ديگر مي توان استفاده نمود. مراكز مجاز ثبت دامنه اصولا دستورات ارسالي از اين آدرس را (البته پس از كنترل متقارن) به عنوان دستورات مالك جهت هرگونه تغييرات خواهند پذيرفت.