پسوندهاي عمومي كدامند و به چه كساني واگذار مي شوند؟

پسوندهاي با كاربري عمومي .com, .net, .org كه در واقع به ترتيب بيشترين سهم بازار دامنه ها توسط مراكز ثبت مجاز و نمايندگيهاي آنها مي توانند در اختيار هر شخص حقيقي يا حقوقي براي مدت محدود قرار گيرد.