با وجود عدم بدهي ثبت دامنه از انتقال دامنه خودداري مي نمايد علت آن چيست؟

در هنگام ثبت دامنه ممكن است از قفل دامنه جهت حفاظت در برابر انتقال غير مجاز استفاده شده باشد يا كمتر از 60 روز از ثبت يا آخرين انتقال دامنه گذشته باشد.