آیا امکان تغییر نام دامنه پس از به ثبت رسیدن دامنه وجود دارد؟

امکان تغییر نام دامنه در هیچ شرکتی پس از ثبت دامنه وجود ندارد و کاربر میبایست دامنه جدیدی را مجددا انتخاب نموده و هزینه آنرا پرداخت نماید.