آيا شرايطي وجود دارد كه دارنده دامنه مي بايست به آن متعهد شود و در غير اينصورت دامنهبا وجود قابل ثبت بودن نام درخواستي ، ثبت كننده از پذيرش درخواست ثبت دامنه عمومي خودداري مي نمايد علت چسيت؟

هرچند ثبت دامین های پسوند عمومي براي هركس از طريق مراكز مجاز و با پرداخت حق ثبت با هر مليتي آزاد مي باشد اما ثبت كنندهاي مختلف ممكن است محدوديت جغرافيايي يا سني خاصي براي خود تعريف نمايند كه مطابق آن نيز رفتار نمايند. اين امر ممكن است تحت تاثير قوانين ، تحريم ها يا حتي سياستهاي بازرگاني قرار گيرد.