آيا براي استفاده از خدمات شركت نياز به مراجعه حضوري نيز مي باشد؟

خير، شما مي توانيد با پرداخت هزينه عضويت از طريق سايت و ارسال مشخصات فيش واريز هزينه به حسابهاي شركت(ترجیحا از طریق فکس) نسبت به دريافت خدمات اقدام نماييد.