آيا امكان ثبت دامنه های عمومي از ابتدا براي هميشه (مادام العمر) وجود دارد؟

خير، در حال حاضر حداقل زمان براي ثبت دامنه های عمومي يكسال و حداكثر اعتبار دامنه در هر زمان 10 سال مي باشد. اين بدان معني است كه شما قادر به تمديد دامنه خود براي يك تا 10 سال خواهيد بود. چنانچه اين مدت منقضي شود شما مجددا قادر به تمديد آن نيز مي باشيد.