آيا امكان انتقال دامینی كه قبلا ثبت شده و هنوز اعتبار آن باقيست به مجموعه شما وجود دارد؟

بلي، چنانچه حداقل 15 روز به انقضا دامین باقيمانده است با تكميل و ارسال فرم درخواست انتقال دامین و تاييد آن از طريق دستورالعمل ارسال شده به آدرس پست الكترونيكي مندرج در مشخصات اجرايي (Administrative) دامین ظرف مدت حداكثر يك هفته مي توان نسبت به انتقال دامین اقدام نمود.